Disclaimer website Merius Hyptheken

Als gebruiker van deze website van Merius Hypotheken ga je akkoord met de voorwaarden die van toepassing zijn op deze website. De voorwaarden staan in deze disclaimer. Merius Hypotheken kan haar disclaimer altijd wijzigen. Wij raden je dan ook aan deze disclaimer regelmatig te lezen.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie op deze website heeft een algemeen karakter en is niet bedoeld als advies voor specifieke situaties, producten of problemen. Beslissingen die je neemt op basis van de op deze website gepubliceerde informatie, komen geheel voor jouw eigen rekening en risico. Wil je advies over een specifieke situatie, product of probleem? Neem dan contact op met een onafhankelijk juridisch of financieel adviseur.

Merius Hypotheken streeft ernaar juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden. Toch verstrekt zij geen garantie dat de op of via deze website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Merius Hypotheken garandeert bovendien niet dat deze website foutloos en / of ononderbroken zal functioneren. Zij is niet verantwoordelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt of het gevolg is van storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie op deze website.

Merius Hypotheken richt de informatie op deze website op Nederlands publiek. Deze website wordt vanuit Nederland beheerd en onderhouden. Merius Hypotheken staat er niet voor in dat de informatie op deze website ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Gebruik je deze website in of vanuit andere landen dan Nederland? Dan ben je zelf verantwoordelijk voor de naleving van de geldende lokale wetgeving.

Het is niet toegestaan dat gebruik van deze website:

  • het gebruik van andere gebruikers van de website hindert of kan hinderen;
  • het gebruik of functioneren van deze website in gevaar brengt of kan brengen; en/of
  • de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten. 

Links naar andere websites

Zet Merius Hypotheken links naar websites van derden op haar website? Dan betekent dit niet zonder meer dat zij de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. De toegang tot deze websites is voor jouw eigen rekening en risico. Fenerantis B.V. is dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden.  

Intellectueel eigendom en auteursrechten

Alle informatie, op deze website is eigendom van Merius Hypotheken en / of haar samenwerkingspartners. Hieronder verstaat zij onder andere de vormgeving, teksten, grafisch materiaal, foto’s, huisstijl en logo’s. De informatie op deze website mag niet door onbevoegden worden aangepast. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Merius Hypotheken niet toegestaan om informatie op deze website:

  • te kopiëren;
  • te downloaden of op enige wijze openbaar te maken; en/of
  • te verspreiden of verveelvoudigen.

De informatie op deze website mag wel worden gebruikt of opgeslagen voor persoonlijk gebruik. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang verkrijgen tot deze website.  

Privacybeleid

Voor de verwerking van persoonsgegevens geldt de privacyverklaring.

Cookies

Merius Hypotheken maakt gebruik van cookies, kleine tekstbestanden die ervoor zorgen dat uw gebruikerservaring wordt verbeterd. Wilt u weten welke cookies wij gebruiken? Lees hier meer over onze cookies.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de inhoud van deze website is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband hiermee ontstaan worden behandeld door de bevoegde rechter te Amsterdam. Geschillen over het bestaan en de geldigheid zijn daaronder inbegrepen. Indien anderstalige versies van deze website verschillend zijn of tot interpretatiegeschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Als een gedeelte van deze disclaimer door bijvoorbeeld een wetswijziging ongeldig is of wordt, dan blijft het overige steeds van kracht.