Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, welke gegevens Fenerantis B.V. (handelend onder de naam Merius Hypotheken) verzamelt, waarom we dit doen, hoe lang we de gegevens bewaren en wat uw rechten zijn.

Contact met Fenerantis B.V./Merius Hypotheken

Uw gegevens worden verwerkt door of namens:
Fenerantis B.V. (hierna: “Merius Hypotheken”)
Kingsfordweg 43-117
1043 GP AMSTERDAM
088 – 205 6460

Voor vragen over uw hypotheek kunt u contact opnemen met de afdeling Klantenservice via klantenservice@meriushypotheken.nl. Hebt u vragen over deze Privacyverklaring, over de verwerking van uw persoonsgegevens of hebt u andere vragen over dit onderwerp? Dan kunt u een e-mail sturen naar bovengenoemd mailadres t.a.v. de functionaris voor gegevensbescherming.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Wij behandelen uw persoonsgegevens zorgvuldig en zoals dat volgens de wet mag. Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens, met als doel het verstrekken en beheren van uw hypothecaire geldlening, het voorkomen en bestrijden van fraude, het laten auditen van de door Merius Hypotheken verstrekte leningen en om te voorkomen dat we zaken doen met bijvoorbeeld misdadigers en terroristen. Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens om statistisch en wetenschappelijk onderzoek te doen. Als u uw persoonsgegevens niet aan ons wilt geven, kunnen wij u geen hypothecaire geldlening verstrekken en deze niet beheren.

Het verwerken van persoonsgegevens doen wij op grond van de uitvoering van de overeenkomst. Wij moeten uw persoonsgegevens ook verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als dit mag volgens ons interne beleid en de geldende wet- en regelgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen op deze manieren de volgende persoonsgegevens van u:

 • Gegevens die u aan ons geeft, al dan niet via uw tussenpersoon:
 • Contactgegevens;
 • Identificatiegegevens inclusief BSN;
 • Financiële gegevens inclusief IBAN;
 • Beroep- en inkomensgegevens;
 • Woningkenmerken;
 • Aanvullende relevante gegevens.

Bent u getrouwd of woont u samen met een partner? Dan geeft u de voorwaarden van uw huwelijk of partnerschap;

 • Uw handtekening;
 • Een kopie van uw legitimatiebewijs.
 • Gegevens die wij via andere bronnen krijgen:
 • Gegevens uit het Centraal Krediet Informatiesysteem (BKR-CKI);
 • Het incidentenwaarschuwingssysteem van de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH);
 • Gegevens uit het Verificatie Informatie Systeem (VIS);
 • Eventueel gegevens uit diverse registers (waaronder het Centraal insolventie register en sanctielijsten);
 • Gegevens uit het kadaster;
 • Gegevens uit de Kamer van Koophandel.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Als het nodig is, delen wij (een gedeelte van) uw persoonsgegevens met de volgende (soorten) partijen:

 • Bank;
 • Bewindvoerder en/of curator;
 • Bureau Krediet Registratie;
 • Deurwaarder;
 • Investeerders van Merius Hypotheken;
 • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid);
 • Notaris;
 • Personen en partijen aan wie Merius Hypotheken de rechten van de lening overdraagt;
 • Personen en partijen waarmee Merius Hypotheken voor uw lening samenwerkt. Ook buiten de Europese Economische Ruimte;
 • Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (NHG);
 • Taxateur en makelaar;
 • Tussenpersoon;
 • Uzelf als betrokkene;
 • Verzekeringsmaatschappij.

Als wij gebruikmaken van verwerkers bij het verwerken van uw persoonsgegevens, sluiten wij met hen een verwerkersovereenkomst.
Naast het delen van persoonsgegevens met deze personen en partijen, kan de wet ons verplichten om gegevens te delen met bijvoorbeeld de Belastingdienst of met Justitie, in het kader van gerechtelijke procedures of met andere overheidsinstellingen.

Wat zijn uw rechten?

Als u uw persoonsgegevens wilt inzien of overdragen, mag dit op grond van de ‘Algemene verordening gegevensbescherming (AVG’), de ‘Uitvoeringswet AVG’ en de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’.

Wilt u uw gegevens inzien of overdragen? Dan kunt u dit aanvragen door een e-mail te sturen naar klantenservice@meriushypotheken.nl of per post via:

Merius Hypotheken
T.a.v. Klantenservice
Postbus 37684
1030 BH Amsterdam
088 – 205 6460

Vermeld in uw verzoek uw adres- en contactgegevens, nummer van uw hypotheek en welk recht u wenst aan te spreken.

Voor zover u zelf toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, mag u uw toestemming op elk moment intrekken.

In de volgende gevallen kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via bovenstaand adres:

 • als u onjuiste gegevens wilt verbeteren, aanvullen of verwijderen;
 • als u wilt dat wij minder gegevens van u verwerken; of
 • als u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

In de volgende gevallen kunnen wij uw aanvraag niet goedkeuren:

• als het verzoek ongegrond is;
• als het een verzoek is waar wij wettelijk gezien niet aan hoeven te voldoen;
• als wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben; of
• als wij een gerechtvaardigd belang hebben voor de verwerking.

Hebt u een klacht?

Hebt u een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens of hebt u een klacht over onze reactie op uw aanvraag? Dan kunt u een klacht indienen bij ons en/of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Merius Hypotheken neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen:

 • toevallige of opzettelijke manipulatie;
 • verlies;
 • vernietiging;
 • toegang door onbevoegde personen; en
 • overige onrechtmatige verwerkingen.

Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de nieuwe veiligheidsnormen.

Wijzigingen

Merius Hypotheken heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Hier hoeven wij u niet vooraf over te informeren. Als wij wijzigingen aanbrengen dan kunt u de gewijzigde versie vinden op deze website.