Privacyverklaring

Algemeen

In dit privacy statement wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, welke gegevens Fenerantis B.V. h.o.d.n Merius Hypotheken verzamelt, waarom ze dit doen, hoelang ze de gegevens bewaren en wat uw rechten zijn.

 

Contact

Uw gegevens worden verwerkt door of namens:

Fenerantis B.V. (hierna: “Merius Hypotheken”)

Kingsfordweg 43-117

1043 GP AMSTERDAM

T: 088 – 205 6460

Voor vragen over uw hypothecaire geldlening kunt u contact opnemen met de afdeling Klantenservice via klantenservice@meriushypotheken.nl. Heeft u vragen over dit privacy statement, over de verwerking van uw persoonsgegevens of heeft u andere vragen over dit onderwerp? Dan kunt u een e-mail sturen naar bovengenoemd e-mailadres t.a.v. de functionaris voor gegevensbescherming.

 

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor het verstrekken en beheren van uw hypothecaire geldlening. Wij hebben een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken. Bij het aangaan en uitvoeren van een hypotheekovereenkomst is het nodig om uw persoonsgegevens te verwerken. Als u uw persoonsgegevens niet aan ons wilt geven, kunnen wij u geen hypothecaire geldlening verstrekken en deze niet beheren.

Het verwerken van persoonsgegevens doen wij ook omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als dit mag volgens ons interne beleid en de geldende wet en regelgeving.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen op de volgende manieren persoonsgegevens van u:

 • Gegevens die u aan ons geeft, al dan niet via uw financieel adviseur:

o   Contactgegevens

o   Identificatiegegevens inclusief BSN nummer

o   Financiële gegevens inclusief IBAN nummer

o   Beroep- en inkomensgegevens

o   Woningkenmerken

o   Aanvullende relevante gegevens

 • Gegevens die wij via andere bronnen krijgen:

o   Gegevens uit het Centraal Krediet Informatiesysteem (BKR-CKI)

o   Gegevens uit het Verificatie Informatie Systeem (VIS)

o   Eventuele gegevens uit diverse registers (waaronder het Centraal Insolventieregister, frauderegisters en sanctielijsten)

o   Gegevens uit het kadaster

o   Gegevens uit de Kamer van Koophandel

 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Als het nodig is, delen wij (een gedeelte van) uw persoonsgegevens met de volgende (soorten) partijen:

 • Uzelf als betrokkene
 • Notaris
 • Bureau Krediet Registratie
 • Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (NHG)
 • Bank
 • Verzekeringsmaatschappij
 • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
 • Bewindvoerder en/of curator
 • Financieel adviseur
 • Taxateur en Makelaar
 • Deurwaarder
 • Accountants / Auditor

Als wij gebruik maken van subverwerkers die namens ons uw persoonsgegevens verwerken, sluiten wij hiermee een verwerkersovereenkomst.

Naast het delen van gegevens met deze partijen, kan de wet ons verplichten om gegevens te delen met de Belastingdienst, met Justitie of met andere overheidsinstellingen. In dat geval delen wij uw gegevens in het kader van gerechtelijke procedures.

Wij delen uw persoonsgegevens niet met partijen buiten de Europese Economische Ruimte.

 

Wat zijn uw rechten?

Als u uw gegevens wilt inzien of overdragen, mag dit op grond van de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG’), de ‘Uitvoeringswet AVG’ en de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’.

Wilt u uw gegevens inzien of overdragen? Dan kunt u dit aanvragen door een e-mail te sturen naar klantenservice@meriushypotheken.nl of per post via:


Merius Hypotheken

T.a.v. Klantenservice
Postbus 37684
1030 BH Amsterdam

T: 088 – 205 6460

Vermeld in uw verzoek uw adres- en contactgegevens, het nummer van uw hypothecaire geldlening en welk recht u wenst aan te spreken.

Als u zelf toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, mag u uw toestemming op elk moment intrekken.

In de volgende gevallen kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via bovenstaand adres:

 • als u onjuiste gegevens wilt verbeteren, aanvullen of verwijderen
 • als u wilt dat wij minder gegevens van u verwerken
 • als u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

In de volgende gevallen kunnen wij uw aanvraag niet goedkeuren:

 • als het verzoek ongegrond is
 • als het een verzoek is waar wij wettelijk gezien niet aan hoeven te voldoen
 • als wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben
 • als wij een gerechtvaardigd belang hebben voor de verwerking

 

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens of heeft u een klacht over onze reactie op uw aanvraag? Dan kunt u een klacht indienen bij ons en/of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiliging

Merius Hypotheken neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen:

 • toevallige of opzettelijke manipulatie
 • verlies
 • vernietiging
 • toegang door onbevoegde personen
 • overige onrechtmatige verwerkingen

Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de nieuwe veiligheidsnormen.

 

Wijzigingen

Merius Hypotheken heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Hier hoeven wij u niet vooraf over te informeren. Als wij wijzigingen aanbrengen dan kunt u de gewijzigde versie vinden op onze website.