Notarisinstructies Merius Hypotheken

Merius Hypotheken maakt sinds 5 oktober 2023 gebruik van het platform van ECH. Hieronder leest u wat dit betekent en welke afwijkende data voor het opvragen van gelden wij hanteren.

Afwijkende data opvragen gelden 2024

Merius Hypotheken krijgt haar funding van (inter)nationale investeerders. Voor het opvragen van gelden hebben moeten wij daarom rekening te houden met nationale en internationale feestdagen. In geval van (inter)nationale feestdagen, zoals tijdens Kerstmis en Pasen, is gelden er sprake is van afwijkende data waarop gelden moeten worden opgevraagd. U kunt in de tabel hieronder zien of en wanneer er sprake is van een afwijkende datum. In dat geval dient u de gelden eerder dan 3 werkdagen voor het passeren op te vragen.  

Verhuisregeling of Tweede hypotheek? Let op!

Wanneer sprake is van een verhuisregeling (meeneemhypotheek) of 2de hypotheek van Merius Hypotheken, geldt een specifieke uitbetalingstermijn. Wanneer u de notarisinstructies op of vóór de 5e dag van de maand hebt ontvangen, kunt u de eerstvolgende werkdag ná de 16de dag van diezelfde maand passeren. Wanneer u deze instructies echter hebt ontvangen ná de 5e dag van de maand, kunt u pas passeren op de eerstvolgende werkdag na de 16de dag van de daarop volgende maand.

PasseerdatumGelden voor 16:00 uur opvragen per
3 mei 202429 april 2024
6 mei 202430 april 2024
7 mei 202430 april 2024
8 mei 20242 mei 2024
9 mei 20242 mei 2024
10 mei 20242 mei 2024
13 mei 20242 mei 2024
14 mei 20243 mei 2024
15 mei 20247 mei 2024
21 mei 202415 mei 2024
22 mei 202416 mei 2024
23 mei 202417 mei 2024
28 mei 202422 mei 2024
29 mei 202423 mei 2024
30 mei 202424 mei 2024
20 juni 202414 juni 2024
21 juni 202417 juni 2024
24 juni 202418 juni 2024
5 juli 20241 juli 2024
8 juli 20242 juli 2024
9 juli 20243 juli 2024
16 augustus 202412 augustus 2024
19 augustus 202413 augustus 2024
20 augustus 202414 augustus 2024
27 augustus 202421 augustus 2024
28 augustus 202422 augustus 2024
29 augustus 202423 augustus 2024
3 september 202428 augustus 2024
4 september 202429 augustus 2024
5 september 202430 augustus 2024
15 oktober 20249 oktober 2024
16 oktober 202410 oktober 2024
17 oktober 202411 oktober 2024
4 november 202429 oktober 2024
5 november 202430 oktober 2024
6 november 202431 oktober 2024
12 november 20246 november 2024
13 november 20247 november 2024
14 november 20248 november 2024
29 november 202425 november 2024
2 december 202426 november 2024
3 december 202427 november 2024
26 december 202420 december 2024
27 december 202420 december 2024
30 december 202423 december 2024
31 december 202424 december 2024

Ook geldverstrekker Merius Hypotheken gaat vanaf 2023 over op het passeerproces van ECH. Notarissen ontvangen berichten over en voor het passeren van hypotheken voortaan dan ook via ECH. Hierdoor kunt u een nog betere en voorspelbare dienstverlening verwachten van Merius Hypotheken verwachten  

Betrouwbare dienstverlening 

Merius Hypotheken heeft gekozen voor de werkwijze van de stichting Elektronische Communicatie Hypotheken, omdat de communicatie en de dienstverlening naar notarissen zo beter, efficiënter en betrouwbaarder verloopt. Ruim de helft van alle transacties tussen notarissen en geldverstrekkers verloopt al via ECH, waarmee dit platform zichzelf ruimschoots heeft bewezen. 

Dat Merius Hypotheken overgaat op het platform van ECH, heeft enkele gevolgen voor notarissen. Zo ontvangt u bepaalde documenten niet meer of worden ze op een ander moment verstuurd. En ook de notarisinstructies zijn iets gewijzigd. U leest hieronder wat er voor u verandert en in welke specifieke volgorde u de notarisinstructies het beste kunt opvolgen.  

Notarisinstructies passeerproces 

Notarisinstructies ontvangt u voortaan via een Passeeropdracht via ECH. Daarbij zit geen conceptakte; deze is niet meer nodig. Wel sturen wij u bij deze Passeeropdracht een invulinstructie toe die u kunt gebruiken om de daadwerkelijke hypotheekakte op te stellen. Deze hypotheekakte is overigens niet veranderd.  

In deze invulinstructie, en dus ook in de hypotheekakte, wordt verwezen naar het hypotheekaanbod. Dit hypotheekaanbod document moet als bijlage aan de akte worden gehecht. Wij verzoeken u dan ook om uw klant(en) dit hypotheekaanbod te laten ondertekenen tijdens het passeren en het als bijlage aan de hypotheekakte in te dienen. 

Melden passeergegevens

U kunt een passeerdatum opgeven die, nadat u deze hebt doorgegeven aan Merius Hypotheken, nog minimaal 3 werkdagen in de toekomst ligt. 

Wanneer u gebruikmaakt van een softwarepakket met een geïntegreerde ECH-functionaliteit, kan het gebeuren dat dit pakket bij het versturen van de gewenste passeerdatum ongemerkt aangeeft dat u gelden wilt specificeren. Wanneer er is gekozen voor een specifiek bedrag bij passeren, zal Merius Hypotheken wachten met het uitbetalen van alle gelden, totdat we die specificatie van gelden hebben ontvangen.  

Als dit het geval is, wordt tijdens het ECH-proces gevraagd: ´Specifiek bedrag nodig bij passeren?´ In het geval van bestaande bouw verzoeken wij u dan ook de optie ´Nee´ aan te vinken, ook als u geen gelden hoeft aan te vragen bij Merius Hypotheken. 

Hebt u wel specifieke gelden bij passeren nodig? Dan kunt u dit specificeren in de stap ‘Melden gelden notaris’. 

In het geval van nieuwbouw dient u ook aan te geven of u een specifiek bedrag nodig hebt bij passeren of dat er geen gelden nodig zijn. Als uw klant een specifiek bedrag nodig heeft, dan geeft u dit op bij de stapMelden gelden notaris’.   

Specificeren gelden 

Bij het specificeren van de gelden in de stap ‘Melden gelden notaris’ is het mogelijk om verschillende kostentypen of notaregels op te geven. Hierbij dient u gebruik te maken van ten minste één notaregel; een specificatie zonder regel is niet mogelijk.  

Melden gelden notaris

Wij verzoeken u om de stap Melden gelden notaris’ op dezelfde dag in te dienen bij Merius Hypotheken in te dienen, als de dag waarop u de stap ‘Melden passeergegevens’ hebt uitgevoerd. De stap ´Melden gelden notaris´ moet in elk geval uiterlijk 3 werkdagen voor passeren bij Merius Hypotheken binnen zijn. Indien dit niet minimaal 3 werkdagen voor de passeerdatum gebeurt, kan het zijn dat u een ander bedrag ontvangt dan u op het moment van passeren nodig hebt.  

Verplicht af te lossen kredieten

Heeft uw klant een fiscaal aftrekbaar krediet dat wordt ingelost met de nieuwe hypotheek? Dan dient u het bedrag dat nodig is voor het aflossen van dit krediet op te voeren als onderdeel van het totaal te ontvangen bedrag. U hoeft en kunt dit niet apart opvoeren; kredieten die verplicht moeten worden afgelost, moeten in een aparte categorie blok in de passeeropdracht worden genoemd. Daarmee weet u welke kredieten verplicht moeten worden afgelost bij het passeren van de hypotheek.  

Zoals u van ons gewend bent, betaalt Merius Hypotheken vervolgens het geld aan u uit, zodat u deze kredieten kunt aflossen bij de desbetreffende partijen.  

Houd er overigens rekening mee dat Merius Hypotheken met haar klant(en) kan hebben afgesproken dat eigen middelen eerst aangewend moeten worden bij het aflossen van kredieten. 

Sluitnota 

Doordat wij nu werken met ECH, krijgt u voortaan twee werkdagen vóór het passeren van de hypotheekakte een sluitnota toegestuurd. U ontvangt deze zodra we de gegevens hebben ontvangen in de categorie Melden passeergegevens of, indien van toepassing, in de categorie Melden gelden is ontvangen. In de sluitnota lichten wij toe welk bedrag wij daadwerkelijk uitbetalen.

Merius Hypotheken maakt het geld over op het door u opgegeven rekeningnummer.  

Bereidstellingskosten

Wanneer een hypotheekakte passeert na verlening van het hypotheekaanbod en de rente voor een soortgelijke lening (met dezelfde rentevaste periode en LTV) is op de passeerdatum hoger dan de rente in het hypotheekaanbod, dan is de klant bereidstellingskosten verschuldigd. Deze kosten brengen wij in mindering op het uit te betalen bedrag. Wanneer alle gelden echter in depot blijven, brengen de bereidstellingskosten in mindering op het bouwdepot. U vindt de bereidstellingskosten terug op de sluitnota.

Het is mogelijk dat de rente bij Merius Hypotheken na het opmaken van de sluitnota nog wijzigt, waardoor het bedrag aan bereidstellingskosten ook kan wijzigen. Daarom controleren wij de dag voordat de gelden worden uitbetaald nog een keer of en hoeveel bereidstellingskosten de klant moet betalen. Als uit die controle blijkt dat er een wijziging heeft plaats gevonden in de te betalen bereidstellingskosten, ontvangt u hiervan bericht door middel van een aangepaste sluitnota.

Verhuisregeling of Tweede hypotheek? Let op!

Wanneer sprake is van een verhuisregeling (meeneemhypotheek) of 2de hypotheek van Merius Hypotheken, geldt een specifieke uitbetalingstermijn. Wanneer u de notarisinstructies op of vóór de 5e dag van de maand hebt ontvangen, kunt u de eerstvolgende werkdag ná de 16de dag van diezelfde maand passeren. Wanneer u deze instructies echter hebt ontvangen ná de 5e dag van de maand, kunt u pas passeren op de eerstvolgende werkdag na de 16de dag van de daarop volgende maand.

Passeerbevestiging

Wanneer het passeren van de hypotheekakte heeft plaatsgevonden, stuurt u ons de passeerbevestiging via ECH toe; als bijlage ontvangen wij graag een notarisverklaring en een afschrift van de hypotheekakte. Let op: zowel de notarisverklaring als het afschrift van de akte moet u in pdf/Aformaat aanleveren. Daarnaast moet het afschrift ondertekend zijn met een geldig PKI-Overheid certificaat. Houd er daarnaast rekening mee dat de passeerdatum die u meestuurt in het verleden ligt. 

Wijzigen passeerdatum

Het kan voorkomen dat een passeerdatum wijzigt. In dat geval verzoeken wij u de nieuwe passeerdatum uiterlijk 3 werkdagen vóór de huidige passeerdatum door te geven via ECH. Zo kunnen wij de wijziging ook tijdig in onze systemen doorvoeren. Als de nieuwe passeerdatum binnen drie werkdagen na de oorspronkelijke passeerdatum plaatsvindt, hoeft u de ontvangen gelden die u eventueel al hebt ontvangen niet terug te storten. Wanneer u de gelden al hebt ontvangen en de nieuwe passeerdatum ligt meer dan drie werkdagen in de toekomst ligt, dient u dit wel aan ons terug te betalen. Wij zullen dit dan later opnieuw aan u overmaken, wanneer u de gelden wederom opvraagt.  

Geautomatiseerde wijzigingsverzoeken

Het kan voorkomen dat Merius Hypotheken uw bericht niet kan verwerken. In dat geval kunnen wij u een wijzigingsverzoek sturen; hierin wordt de betreffende fout altijd omschreven. In dit wijzigingsverzoek kan Merius Hypotheken u vragen uw bericht aan te passen en opnieuw via ECH te versturen. Het is daarom belangrijk dat u deze wijzigingsverzoeken goed in de gaten houdt. 

Wijziging passeeropdracht en ECH zaaknummer

Als uw klant een wijziging aan Merius Hypotheken doorgeeft of als Merius Hypotheken een wijziging in de hypotheekaanvraag aanbrengt, wordt er een nieuwe passeeropdracht aangemaakt onder een nieuw ECHzaaknummer. Het oude ECHzaaknummer komt daarna te vervallen. U ontvangt hierover bericht via ECH. Vanaf dat moment dient u het nieuwe ECHzaaknummer te gebruiken voor deze klant en dit dossier. 

Let op: wanneer Merius Hypotheken in de tussentijd de hypotheekakte wijzigt, dan ontvangt u ook een aangepaste, gestructureerde invulinstructie bij de nieuwe passeeropdracht. 

Notarisinstructie royeerproces 

Vooralsnog maakt Merius Hypotheken geen gebruik van het royeerproces van ECH. Hebt u een aflosnota nodig? Stuur uiterlijk 15 werkdagen voor passeren een e-mail naar administratie@meriushypotheken.nl en u ontvangt de aflosnota van ons binnen 5 werkdagen voor passeren. 

 Contact

Voor vragen over het gebruik van de ECHapplicatie op Notarisnet of voor technische vragen, kunt u contact opnemen met de servicedesk van ECH via 070 330 71 35 of via servicedesk@knb.nl. Voor vragen over het gebruik van ECH vanuit uw softwarepakket kunt u contact opnemen met de servicedesk van uw eigen leverancier.  

Contact Merius Hypotheken

Hebt u inhoudelijke vragen over een zaak of suggesties voor Merius Hypotheken? Stuur dan een e-mail naar administratie@meriushypotheken.nl of neem op werkdagen van 89.030 tot 17.30 uur contact op met Merius Hypotheken via het telefoonnummer 088 – 205 64 65